Khóa 1 - Online

Khóa 1: Online (học từ 14/3/2022-21/5/2022)

Thứ Hai 14:00-14:30: Kỹ năng giao tiếp, giáo dục sức khỏe

Thứ Hai 20:30-21:00: Các phương pháp tự phục hồi, tái tạo sức khỏe

Thứ Ba 20:30-21:00: Các phương pháp tự phục hồi, tài tạo sức khỏe

Thứ Tư 14:00-14:30: Đại cương về môn xoa bóp

Thứ Sáu 14:00-14:30: Các kỹ thuật xoa bóp

Last updated